Liao Zhai 3

Jumat, 20 Agustus 2010Liao Zhai Details
Title: 聊斋3 / Liao Zhai 3
Genre: Supernatural
Episodes: 36
Broadcast network: Movie East Channel / CTV
Broadcast period: 2010-Jul-13 to 2010-??-??
Air time: Weekdays 20:00-22:00
Opening theme song: Yan Zhi Lei (胭脂泪) by Luo Yong Juan (罗永娟)
Related TV shows: See Liao Zhai


Liao Zhai Synopsis

Liao Zhai Zhi Yi, or Strange Stories from a Chinese Studio, is a collection of nearly five hundred mostly supernatural tales published during the early Qing Dynasty. 6 stories are selected in this 36 episode series.


Hua Bi 畫壁Two friends was seduced by demons and got trapped inside the world of wall painting. When they were given the chance to escape, they hesitated.

Hua Bi 畫壁 Cast and Starring

Roy Qiu as Meng Long Tan 孟龍潭
Zhang Pei Ran (張沛然) as Zhu Xiao Lian 朱孝廉
Gong Mi (貢米) as Meng Fan 夢凡
Ben Ng as Qing Shui Ju Shi 清水居士
Wang Yuan (汪芫) Meng Su Niang 孟素娘
Zheng Yi Tong (鄭亦桐) as Meng Yan 夢艷


Wang Yan Su (王妍蘇) as Shen Yue Jiao 沈月嬌


Gongsun Jiu Niang 公孫九娘Gongsun Jiu Niang 公孫九娘 Cast and Starring

Kang Hua (康華) as Gongsun Jiu Niang 公孫九娘
Tony Sun as Du Huai Sheng 杜懷生
Doris Lai as Hu Cai Ning 胡采靈

Zhang Dong Sheng (張東升) as Hu Xiao Tian 胡嘯天
Du Yu Ming (杜玉明) as Lin Yang Zi 凌陽子
Zhang Jin (張進) as Zhu Kang 朱康


Mei Nu 梅女Mei Nu 梅女 Cast and Starring

Xiao Qiang as Pan Xue Mei 潘雪梅
Frankie Lam as Feng Yun Ting 封雲亭
Siu Chuen Yung as Han Ji Zu 韓繼祖
Cheng Yong (程庸) as Wang Zheng Xiong 汪正雄
Hou Jie (侯傑) as Ni Ren Nu Yao 泥人女妖


Jiang Cheng 江城Jiang Cheng and Gao Fan should have had a blissful married life if Jiang Cheng hadn't been possessed by a snake demon. Gao Fan must find a way to dispel the demon before his increasingly violent wife kill him.

Jiang Cheng 江城 Cast and Starring

Jia Qing (賈青) as Jiang Cheng 江城
Lee Wei as Gao Fan 高蕃 / Lin Feng 林峰
Victor Chen (陳司翰) as Wang Zi Ya 王子雅


Geng Niang 庚娘Geng Niang 庚娘 Cast and Starring

Cheung Sai as Geng Niang 庚娘
Huang Yu Rong as Jin Da Yong 金大用
Sun Jia (孫嘉) as Xiao Niang 肖娘

Wu Ting Hua (吳廷燁) as Wang Shi Ba 王十八
Du Jun Ze (杜俊澤) as Wang Shi Jiu 王十九(Shang Zheng 尚正)


Bai Qiu Lian 白秋練Bai Qiu Lian 白秋練 Cast and Starring

Fiona Sit as Bai Qiu Lian 白秋練
Jin Jia (金珈) as Mu Chan Gong 慕蟾宮
Mao Lin (毛林) as Bai Qiu Ju 白秋菊
Wang Xiang Hong (王翔宏) as Zhen Jun 真君


Production Credits
Original writing: Pu Songling
Producer: Qiu Li Xin 裘立新, Feng Jian 冯建, Huo Shu Li 翟树理
Directors: Huang Zu Quan 黄祖权, Jin Ao Xun 金鳌勋, Huang Wei Ming 黄伟明

Photos of Liao Zhai 3
Watch Liao Zhai 3 ~ Hua Bi 畫壁 Episode 1 video here

0 komentar:

Blog Widget by LinkWithin

Related Drama

About This Blog

Lorem Ipsum